Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 08.10.2020 klo 18:10 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
54   Mötets laglighet och beslutförhet
55   Val av protokolljusterare
56   Godkännande av föredragningslistan
57   Ordförandes meddelanden
58 Val av två valberedare
59 Avslutande av räntestödet till Gaius-säätiö
60 Budgetutfallet per 30.6.2020
61 Ändring av budgeten för 2020
62 Godkännande av ekonomistadgan
63 Uppdatering av instruktionen för fastighetsavdelningen
64 Godkännande av instruktionen för kommunikationsenheten

Närvarande ledamöter
Hanna Mithiku, ordförande
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola Borta: §57-64
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal
Risto Harju
Martina Harms-Aalto
Minna Havunen Wiking Vuori
Saara Heinänen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi
Susse Huhta
Sanna Hämäläinen
Timo Junkkaala
Ville Jalovaara
Anni Järvilehto
Matleena Järviö
Pirjo Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Mio Kivelä
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen Ari Järvinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna Laine Jenni Ruottinen
Ami Lainela
Antti Lanamäki
Merja Lang Toomas Takala
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu Hanna Kalanne
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen Tuija Karhula
Kimmo Malin Petri Seppä
Valtteri Markula
Olav Melin
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson
Marjo Mäenpää
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula Pauli Löija
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Timo Raittinen
Salla Ranta
Laura Rissanen
Tiina Rytky
Jaana Räntilä
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen
Anna Saurama
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka Liisa Mustajärvi
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta
Sinikka Vepsä Seppo Hölttä
Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström