Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 08.10.2020/Paragraf 62

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

Kompletterande
  Ekonomistadgan_YKN 24092020

531/2020

 

62 §

Godkännande av ekonomistadgan

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner förslaget till ekonomistadga i enlighet med det bifogade stadgeförslaget..

Behandling

Under behandlingen gjordes 2 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

Gemensamma kyrkorådet 24.9.2020 231 §

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner förslaget till ekonomistadga i enlighet med det bifogade stadgeförslaget.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

I kyrkolagens 15 kapitel stadgas om församlingens och samfällighetens användning av tillgångar, kyrkoskatt, räkenskapsskyldiga och revisorernas ansvar samt om övriga bestämmelser som gäller ekonomin. Dessutom stadgas i kyrkoordningens 15 kapitel bl a om budget, balansering av ekonomin, bokslut, verksamhetsberättelse, granskning av förvaltning och ekonomi, skötsel av skog samt om statistik gällande verksamheten och ekonomin.

I KL 15:4 stadgas att, närmare bestämmelser om skötseln av ekonomin finns i den ekonomistadga som gemensamma kyrkofullmäktige godkänner. Via ekonomistadgan styr gemensamma kyrkofullmäktige beredningen av budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen, förvaltningen av tillgångar och egendom, bokföringen, bokslutet och verksamhetsberättelsen samt revisionen och internrevisionen.

Samfällighetens gällande ekonomistadga trädde i kraft 2006. Den nya ekonomistadgan är uppdaterad och beaktar förändringarna som sedan 2006 gjorts i kyrkolagen och –ordningen samt övriga lagar som tangerar ekonomistadgan. Dessutom beaktas arbetsfördelningen mellan församlingsekonomin och kyrkans servicecentral.

I den nya ekonomistadgan beaktas bl a skötseln av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. Stadgan har bl a kompletterats med ett omnämnande av att budgeten, verksamhets- och ekonomiplanen samt bokslutet ska publiceras på församlingens eller samfällighetens webbplats. Begreppet fonder med särskild täckning har preciserats. Med begreppet avses att fondens kapital ska ha ett stadgeenligt användningsändamål.

Fondens kapital kan upptas i balansräkningen antingen bland förvaltade medel eller på ett lämpligt balanskonto under församlingsekonomins övriga tillgångar. Övrig egendom som ingår i fondens kapital, t ex skogar, bostadsaktier och värdepapper upptas i balansen under förvaltade medel på ett lämpligt konto.  

Som förvaltade medel räknas bl a gravvårdsfonderna.

De här presenterade ändringarna i ekonomistadgan behandlades av stadgearbetsgruppen den 4.9.2020. I bilagan finns den nuvarande ekonomistadgetexten i den vänstra spalten och den nya texten i den högra spalten.

Stadgeändringen träder i kraft genom kyrkofullmäktiges beslut.

Bilaga

14

Ekonomistadgan_YKN 24092020

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format