Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 08.10.2020/Paragraf 61

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


26/2020

 

61 §

Ändring av budgeten för 2020

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige gör följande ändringar i budgeten för 2020:

Driftsbudgeten

Nedskrivning av inkomsterna -1,7 mn €

Resultaträkningen

Ökning av inkomsterna +0,7 mn €

Investeringarna

Minskning av utgifterna -0,8 mn €

Minskning av inkomsterna -2,6 mn €

Finansieringsdelen

Minskning av kassamedlen -2,8 mn €

Behandling

Förvaltningsdirektör Juha Tuohimäki redogjorde för ändringen i resultaträkningen samt det i föregående paragraf behandlade budgetutfallet. Tuohimäki korrigerade siffran -6,2 mn € i resultaträkningen till -6,8 mn €.

Under behandlingen gjordes 4 inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutstoria

Gemensamma kyrkorådet 24.9.2020 226 §

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige följande ändringar i budgeten för 2020:

Driftsbudgeten

Nedskrivning av inkomsterna -1,7 mn €

Resultaträkningen

Ökning av inkomsterna +0,7 mn €

Investeringarna

Minskning av utgifterna -0,8 mn €

Minskning av inkomsterna -2,6 mn €

Finansieringsdelen

Minskning av kassamedlen -2,8 mn €

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Följande ändringar föreslås i budgeten för 2020:

Driftsbudgeten

Coronapandemin har lett till att antalet turister som besökt Tempelplatsens kyrka minskat och därmed har biljettintäkterna inte utvecklats som budgeterat. Inträdesavgifterna (verksamhetsintäkter) torde bli 1,7 mn € lägre än budgeterat.

Resultaträkningen

Både i statsbudgeten och i kyrkans centralfonds budget finns för detta år ett nytt anslag som ska kompencera de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Samfällighetens andel torde uppgå till 0,7 mn €. Efter ändringen uppgår årsbidraget utan beaktade av värdenedskrivningar till -6,8 mn €.

Investeringarna

I investeringsdelen föreslås en minskning av kostnadsanslaget i enlighet med bilagan och en minskning av de budgeterade intäkterna. Minskningen av kostnaderna med 0,8 mn € beror på att vissa ICT-projekt (klienthanteringssystemet, förnyande av hemsidorna) senareläggs till 2021. Fastighetsförsäljningarna har inte förverkligats som budgeterat. Intäkterna från försäljning av anläggningstillgångar uppskattas till 0,4 mn € vilket är 2,6 mn € under budget.

Finansieringsdelen

Ändringarna i finansieringsdelen är en konsekvens av de ovan föreslagna ändringarna. Inverkan på kassamedlen är - 2,8 mn €.

 

Bilagor

9

Käyttötalousosa

10

Tuloslaskelmaosa

11

Investointimuutokset ICT

12

Investointiosa

13

Rahoitusosa

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format