Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 08.10.2020/Paragraf 60

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


26/2020

 

60 §

Budgetutfallet per 30.6.2020

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar budgetutfallet per 30.6.2020 för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

 

Beslutstoria

Gemensamma kyrkorådet 10.9.2020 214 §

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkorådet antecknar budgetutfallet per 30.6.2020 för kännedom och delger det gemensamma kyrkofullmäktige likaså för kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Som bilagor medföljer följande av ekonomitjänsten sammanställda bud-getjämförelserna för 2020O: driftsbudgeten, resultaträkningen, investeringarna och finansieringen samt det prognostiserade budgetutfallet för hela året.

Inköps- och försäljningsfakturorna har upptagits enligt prestationsprincipen. Siffrorna innehåller inte semesterlön, räntor, försäkringar m fl periodiseringar.

Driftsbudgeten

På grund av coronapandemin blir försäljningsintäkterna – särskilt biljett-intäkterna – ungefär 1 mn € lägre än budgeterat och verksamhetsbidraget uppskattas bli -92,2 mn €.

Understöden för mission och internationell diakoni utbetalades redan i början av året. Utfallet i fråga om det gemensamma församlingsarbetets anslag är därför ca 1,5 mn € större än 2019. I fråga om investeringarna görs överföringarna till driftsbudgeten först i slutet av året.

 

Resultaträkningen

Efter budgetändringen i våras beräknas skatteintäkterna och statsbidra-get för 2020 sammanlagt uppgå till 89,0 mn €. Staten och kyrkostyrelsen torde bevilja samfälligheten ca 0,7 mn € som coronakompensation. Skatteintäkterna och statsbidraget uppgår enligt prognosen till 89,7 mn €. Motsvarande belopp i bokslutet för 2019 var 92,2 mn €. Under årets sju första månader uppgick skatteredovisningarna till 55,8 mn €, vilket är 1 % (0,6 mn €) mindre än vid samma tid i fjol. I fråga om kyrkoskatteredovisningarna skedde en förändring 2019 vilket innebar att redovisningarna korrigeras flexibelt varje månad och inte i slutet av året vilket tidigare var praxis. Coronapandemins inverkan på förvärvsinkomsterna och skatteintäkterna var under första halvåret inte ännu särskilt märkbar. Troligt är ändå att skatteintäkterna minskar snabbare under hösten.

Nettoresultatet i fråga om placerade medel var utan värdenedskrivningar 2, 5 mn € per 30.6.2020. De icke realiserade värdeminskningarna i fråga om värdepappersplaceringarna var -8,5 mn € per 30.6.2020 (värdet på placeringarna har sjunkit p g a kursutvecklingen).

Med beaktande av värdenedskrivningarna är årsbidraget -4,2 mn €. Utan förändringar av nedskrivningarna är årsbidraget +4,3 mn € och prognosen för 2020 är -6,2 mn €, vilket är 0,3 mn € sämre än budgeterat. Räkenskapsperiodens resultat per 30.6. utan nedskrivningar är 38 000 €.Räkenskapsårets resultat torde, utan nedskrivningar bli -14,6 mn €, vilket är 0,3 mn € sämre än budgeterat. Den försämrade prognosen beror på att skatteintäkterna torde sjunka (4,0 mn €), överföringar från investeringsdelen till driftsbudgeten (3,5 mn €), sjunkande verksamhetsintäkter (1,0 mn €), verksamhetskostnaderna förskjuts till slutet av året (5,0 mn €) och finansieringsintäkternas netto torde bli lägre än väntat (1,0 mn €). Avskrivningarna per 30.6 uppgår till 4,2 mn €.

Investeringarna

Investeringarna hade per 30.6.2020 förverkligats till 19 %. Enligt prog-nosen kommer investeringarna under 2020 att uppgå till 23,9 mn € och överskrider därmed budgeten med 2,2 mn €. Investeringarna minskar med 0,8 mn € men försäljningen av anläggningstillgångar förverkligas inte som budgeterat (3 mn €).

Finansieringen

Enligt prognosen minskar kassamedlen med 29,7 mn €, vilket är 2,1 mn € mer än budgeterat.

Bilagor

5

Käyttötalousosan toteutumisvertailu 30.6.2020

6

Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 30.6.2020

7

Investointiosan toteutumisvertailu 30.6.2020

8

Rahoitusosan toteutumisvertailu 30.6.2020

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format