Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 08.10.2020/Paragraf 58

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


674/2018

 

58 §

Val av två valberedare

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer två nya valberedare. Fullmäktigeledamöterna i de två finska prosterierna Tuomiorovastikunta och Vartiokylän rovastikunta väljer inom sig var sin valberedare för återstoden av fullmäktiges mandatperiod.

Behandling

Ordförande meddelade att Tuomorovastikuntas fullmäktigeledamöter valt till valberedare Viivi Ali-Löytty och att Vartiokylän rovastikuntas fullmäktigeledamöter valt till valberedare Minna Havunen.

Beslut

Antecknades för kännedom, att Viivi Ali-Löytty och Minna Havunen valts till valberedare.

 

Beslutshistoria

Gemensamma kyrkorådet 24.9.2020 233 §

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer två nya valberedare. Fullmäktigeledamöterna i de två finska prosterierna Tuomiorovastikunta och Vartiokylän rovastikunta väljer inom sig var sin valberedare för återstoden av fullmäktiges mandatperiod.

Behandling

Antecknades att mötesbehandlingen deltats ut på borden.

tRedogörelse

I början av mandatperioden valde gemensamma kyrkofullmäktige valberedare och ersättare för dessa för åren 2019–2022. Två valberedare har lämnat sina uppdrag och i deras ställe måste nya valberedare väljas för den återstående mandatperioden. Fullmäktige Sonja Raitamäki från Töölön seurakunta som varit valberedare för Tuomiorovastikunta flyttade från sin församlings område i december 2019 och har därför mist sin valbarhet. Valberedare Elina Raike-Ojanen från Vartiokylän rovastikunta lämnade uppdraget som valberedare i september 2020.

Till Tuomiorovastikunta hör följande församlingar: Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Kallion seurakunta, Lauttasaaren seurakunta, Paavalin seurakunta och Töölön seurakunta. Till Vartiokylän rovastikunta hör Helsingin Mikaelin seurakunta, Herttoniemen seurakunta, Roihuvuoren seurakunta, Vartiokylän seurakunta och Vuosaaren seurakunta.

Enligt kyrkofullmäktiges arbetsordning ingår följande bestämmelser om val av valberedare:

 

20 § Val av valberedare samt dessas konstituering

Vid kyrkofullmäktiges första möte väljs för fullmäktiges mandatperiod enligt de av fullmäktige godkända anvisningarna valberedare och lika många ersättare.

Valet av valberedare och deras ersättare sker prosterivis på så sätt att fullmäktigemedlemmarna bildar grupper prosterivis. Varje grupp väljer inom sig två valberedare och två ersättare. Samtidigt fastställs ersättarnas inbördes ordningsföljd.

Valresultatet ska omgående meddelas fullmäktige som fastställer de valda valberedarna och deras ersättare.

Om valberedaren eller ersättaren inte längre är fullmäktigemedlem ska fullmäktigemedlemmarna i det ifrågavarande prosteriet inom sig utse en ny valberedare eller ersättare för den återstående mandatperioden.

Vid sitt första möte väljer valberedarna inom sig en ordförande och en vice ordförande. Samfällighetens jurist bistår vid behov valberedarna.

 

        21 § Valberedarnas uppgifter

Valberedarna ska i enlighet med de av kyrkofullmäktige godkända anvisningarna bereda ett gemensamt förslag till val av kyrkorådets vice ordförande och övriga medlemmar samt deras ersättare och till medlemmar och ersättare av valnämnden.

Anvisningar om val av valberedare och beredandet av valet av gemensamma kyrkorådets medlemmar ingår i gemensamma kyrkofullmäktiges arbetsordning (20§-21§).

 

Enligt KL 23:8 ska i kyrkans organ, förutom vid kyrkomötet, i stiftsfullmäktige, domkapitlet, kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av särskilda orsaker. Denna bestämmelse gäller både ordinarie medlemmar och ersättare.  

 

Bilagor

1

YKV 31.1.2019 valitsemat vaalinvalmistelijat

2

Tuomiorovastikunnan ja Vartiokylän rovastikunnan kirkkovaltuutetut

3

Gemensamma kyrkofullmäktiges arbetsordning

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format