Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.09.2020/Paragraf 50

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


62/2019

 

50 §

Byggande av bassäng för behandling av dagvatten på Elmo friluftsområde

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

1. godkänner att en dagvattenbassäng jämte underhållsförbindelser anläggs på fastigheten 92-407-13-7 (Räckhals) i Asola, Vanda enligt den bifogade kartan och ritningarna,

2. konstaterar att beslutet förutsätter att också Vanda samfällighet fattar motsvarande beslut om anläggandet av dagvattenbassängen,

3. ger fastighetsdirektör Kai Heinonen fullmakt att underteckna de erforderliga dokumenten å samfällighetens vägnar samt att vid behov i texten göra smärre korrigeringar av teknisk natur,

                      4. underställer beslutet Helsingfors domkapitel för fastställelse.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

GKR 13.8.2020, 189 §

                  Beslutsförslag

                  Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

1. godkänner att en dagvattenbassäng jämte underhållsförbindelser anläggs på fastigheten 92-407-13-7 (Räckhals) i Asola, Vanda enligt den bifogade kartan och ritningarna,

2. konstaterar att beslutet förutsätter att också Vanda samfällighet fattar motsvarande beslut om anläggandet av dagvattenbassängen,

3. ger fastighetsdirektör Kai Heinonen fullmakt att underteckna de erforderliga dokumenten å samfällighetens vägnar samt att vid behov i texten göra smärre korrigeringar av teknisk natur,

                      4. underställer beslutet Helsingfors domkapitel för fastställelse.

 

Redogörelse

Kyrkofullmäktige godkände den 11.9.2014, § 47, ett avtal om innehav och underhåll av skidspåren och friluftslederna på Elmo-området. Enligt avtalet godkände Helsingfors och Vanda samfälligheter att friluftslederna utan arrende och för 30 år placerades på samfälligheternas mark dock så att Vanda stad ansvarar för anläggandet och underhållet. Helsingfors domkapitel fastställde beslutet den 12.11.2014.

Vanda stad har nu anhållit om tillstånd för anläggande av en dagvattenbassäng på fastigheten 92-407-13-7 (Räckhals) enligt bifogade karta och ritningar. Underhållsleden utgör en del av friluftslederna. Närmare illustrationer av friluftslederna ges senare efter att dragningen kontrollerats med Vanda Energis jordkabelplaner. Allt arbete betraktas som avtalsenligt bygg- och avslutande arbete och kräver därför markägarens godkännande.

Bilagor

40

57661_301_Laskeutus_ja_Biosuodatus_Pituusleikkaus

41

57661_1_Tasaus-_ja_hulevesisuunnitelma

42

Elmon alueen ulkoilureittien ja latupohjien hallinta- ja hoitosopimus

43

Helsingin hiippakunnan vahvistuspäätös 12.11.2014 § 222 Elmo

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format