Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.09.2020/Paragraf 49

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


62/2019

 

49 §

Ersättande av luftledningar med jordkabel på Elmo-området i Vanda

 

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige

1. godkänner att luftledningarna ersätts med jordkabel på fastigheten nr 92407-13-7 (Räckhals) i Asola, Vanda, enligt bifogade karta och avtalsutkast, 

2. konstaterar att beslutet kräver att Vanda samfällighet fattar motsvarande beslut om jordkabelplaceringen,

3. ger fastighetsdirektör Kai Heinonen fullmakt att å Helsingfors samfällighets vägnar underteckna avtalet om placering av anläggningar som hör till distributionsnätet, och att vid behov i avtalet göra smärre justeringar av teknisk natur,

4. underställer detta beslut Helsingfors domkapitel för fastställelse..

 Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

GKR 13.8.2020, 188 §

                  Beslutsförslag

                  Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

1. godkänner att luftledningarna ersätts med jordkabel på fastigheten nr 92407-13-7 (Räckhals) i Asola, Vanda, enligt bifogade karta och avtalsutkast, 

2. konstaterar att beslutet kräver att Vanda samfällighet fattar motsvarande beslut om jordkabelplaceringen,

3. ger fastighetsdirektör Kai Heinonen fullmakt att å Helsingfors samfällighets vägnar underteckna avtalet om placering av anläggningar som hör till distributionsnätet, och att vid behov i avtalet göra smärre justeringar av teknisk natur,

4. underställer detta beslut Helsingfors domkapitel för fastställelse

                  Beslut

                      Enligt förslaget

 

Redogörelse

Kyrkofullmäktige godkände den 11.9.2014, § 47, ett avtal om innehav och underhåll av skidspåren och friluftslederna på Elmo-området. Enligt avtalet godkände Helsingfors och Vanda samfälligheter att friluftslederna utan arrende och för 30 år placeras på samfälligheternas mark dock så att Vanda stad ansvarar för anläggandet och underhållet. Helsingfors domkapitel fastställde beslutet den 12.11.2014. På friluftsområdet finns Vanda Energis 20 KW elöverföringslinjer.

Vanda Energi anhåller nu om att på fastigheten 92-407-13-7 (Räckhals) få ersätta de nuvarande luftlinjerna som korsar friluftslederna med jordkablar enligt den bifogade kartan.

Bilagor

37

66558-P100 PUTKTUS

38

Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto 12.06.2014 §191

39

Helsingin hiippakunnan vahvistuspäätös 12.11.2014 § 222 Elmo

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format