Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.09.2020/Paragraf 46

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


75/2020

 

46 §

Beviljande av anslag för mission och internationell diakoni för år 2020

 

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar ärendet för kännedom.

 

Behandling

Under behandlingen gjordes 11 inlägg.

 

Fullmäktige Timo Junkkaala meddelade avvikande åsikt att läggas till protokollet.

Beslut

Antecknades för kännedom.

 

Beslutshistoria

GKR 11.6.2020, 169 §

                  Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet

1)    Beviljar följande understöd av de på kostnadsställe 3942700001 reserverade medlen för mission och internationell diakoni

 

FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPET


För utveckling av den thailändska kyrkans diakoni 23 500 €
För utveckling av den kyrkliga utbildningen i Mekongdeltat 23 500 €
För stärkande av de lutherska kyrkornas samarbete i Myanmar (Burma) 13 000 €

Tillsammans för miljön 50 000 €

För att stärka det psykosociala stödet inom ramen för fredsprocessen i Colombia, 50 000€

 

FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPET SAMMANLAGT  160 000 €

 

FINSKA BIBELSÄLLSKAPET

För det Tanzaniska Bibelsällskapets bibelöversättningsprojekt 20 000 €
För bibelöversättning till kwanjama och ndonga, Namibia 20 000 €
För utveckling av förvaltningen och konsulthjälp i bibelöversättnings- arbetet, Zambia  10 000 €

Läskunskap bland kvinnor i Afrika, 40 000 €

FINSKA BIBELSÄLLSKAPET SAMMANLAGT 90 000 €

KYRKANS UTLANDSHJÄLP

För att möjliggöra skolgång för specialbarn och invalidiserade unga i flyktinglägren i Kenya och Uganda 57 000€

KYRKANS UTLANDSHJÄLP SAMMANLAGT  57 000 €


HELSINGFORS DIAKONISSANSTALT

Från fadderby till erfarenhetsexpert 60 000€

HELSINGFORS DIAKONISSANSTALT SAMMANLAGT 60 000€

MEDIAMISSION BUDBÄRARNA
Sociala medier (SOME), fortbildningsprojekt i Asien 2020–2021,  28 400 €
Anskaffning av system för interaktion med publiken, Mongoliet 7 247 €

MEDIAMISSION BUDBÄRARNA  SAMMANLAGT 35 647 €

 

2)    begär att de som erhållit understöd per 30.8.2021 rapporterar hur understödet använts,

3) beviljar organisationen Mary Hoch Center for Reconciliation understöd för att under COVID-19 pandemin möjliggöra psykosocialt stöd till fredsmedlarna på olika krigsområden, sammanlagt 25.000 €

4) delger gemensamma kyrkofullmäktige detta beslut för kännedom.

                  Behandling

Rolf Steffanson, Kukka Pakarinen och Juha Rintamäki anmälde jäv och avlägsnade sig.

                                    Vice ordförande Riitta Asikanius ledde ordet.

                  Beslut

  Enligt förslaget.

 

Redogörelse

Kyrkofullmäktige fastställde den 10.10.2019 att understöden för mission och Kyrkans utlandshjälp under perioden 2020-2023 ska fördelas enligt följande:

1)    Beloppet som reserverats för mission och internationell diakoni bibehålls på nivån 2.920.000 €, dvs samma summa som delades ut 2019,

2)    det icke allokerade budgetunderstödet koncentreras till Kyrkans utlandshjälp, Finska Missionssällskapet, Finska Bibelsällskapet och Mediamission Budbärarna (Sansa),

3)    av det totala anslaget reserveras 19,52 % för Kyrkans utlandshjälp, 53,42 för Finska missionssällskapet, 5,82 % för Finska Bibel-sällskapet, 4,11 % för Mediamission Budbärarna. Till kyrkorådets disposition ställs 17,12 % för beviljande av allokerade understöd

4)    i fråga om anslaget som reserverats för kyrkorådets allokerade projektanslag betonas att understödet ska ha effekt i mottagarlandet och inverka på samarbetet med församlingarna. Anslaget kan också användas för verksamhet i Finland eller för samarbetet mellan helsingforsförsamlingarna och de kyrkor de samarbetar med.

5)    beviljandet av budgetunderstödet och de allokerade projektanslagen förutsätter att ett separat avtal ingås med samfälligheten. I avtalet regleras hur understödet ska användas.

I budgeten för 2020 har 2 920 000 € reserverats för mission och internationell diakoni. Av anslaget på 2 420 000 € anvisas i enlighet med kyrko-fullmäktiges beslut 1 636 210 € som icke allokerat understöd till Finska missionssällskapet, 178 820 € till Finska Bibelsällskapet och 604 970 till Kyrkans utlandshjälp. Av det resterande beloppet, (500 000 €), föreslås att 402 647 € används för projekt. Återstoden, 97 353 €, kan under 2020 användas för oförutsedda ändamål. Kyrkorådet har redan beslutit att 50 000 € av detta används för Helsingforshjälpen. Således återstår ännu 47 353 €.

I anslutning till missionen och den internationella diakonin har också vår samarbetspartner inom #SOVINTO, Mary Hoch Center for Reconciliation ansökt om understöd på 25 000 € för att under den rådande COVID-19 pandemin kunna ordna psykosocialt stöd för fredsmäklarna på olika krigsområden. Ansökan finns bland bilagorna.

Kyrkofullmäktige har informerats om de tidigare understödsbesluten. Så torde fortsättningsvis kunna förfaras.

Ansökningarna jämte motiveringar som bilaga.

Föreslås att projekt- och allokerade understöd 2020 beviljas åt:

 

Finska missionssällskapet

Finska missionssällskapet föreslås få 160 000 €. I ansökningen har man beaktat samfällighetens önskan om att projekten ska stå i samklang med samfällighetens strategiska tyngdpunktsområden. Samtidigt anhåller missionssällskapet om ett riktat anslag för de projekt som samfällighetens förtroendevalda och tjänstemannaledning inbjudits till för att följa med. En närmare beskrivning av missionssällskapets projekt framgår av bilagorna.

 

Finska Bibelsällskapet

Finska Bibelsällskapet föreslås få sammanlagt 80 000 € för bibelöver-sättningsprojekt. Bibelsällskapets ansökning tar upp fyra projekt. Samt-liga projekt uppfyller de förväntningar som samfälligheten ställt.

 

Närmare beskrivningar av projekten framgår av bilagan.

Kyrkans utlandshjälp KUH

Föreslås att Kyrkans utlandshjälp beviljas 57.000 €.

Kyrkans utlandshjälp (KUH) ansöker om understöd för utbildningsprojekt i flyktinglägren i Uganda och Kenya. Då förverkligandet planeras beaktas särskilt invalidiserade barn och olika specialgrupper. Liksom Finska missionssällskapet har KUH beaktat samfällighetens önskemål och tagit fram projekt som samfällighetens förtroendevalda ledning och ledande tjänsteinnehavare inbjudits att bekanta sig med.  

En närmare beskrivning av projekten ingår som bilaga.

Helsingfors Diakonissanstalt

2011 skapade Helsingfors Diakonissanstalt tillsammans med samfällig-heten och stadens socialverk mötesplatsen Hirundo (svalan) som riktar sig till tiggare, nasare, gatukonstnärer och romer. Verksamheten har fort-gått med varierande finansieringsarrangemang, till vilka Helsingfors social- och hälsovårdsverk, Kyrkostyrelsen (2010), Helsingfors samfällig-het och Helsingfors Diakonissanstalt bidragit.

Eftersom föregående projekt tog slut den 31.12.2019 vill Diakonissanstal-ten nu fortsätta verksamheten i form av ett nytt projekt som ska garantera att de stödåtgärder som hittills vidtagits kan fortsätta.

En närmare beskrivning av projekten framgår av bilagan till Diakoniss-anstaltens projektbeskrivning.

Mediamission Budbärarna SANSA

Föreslås att SANSA beviljas 35 647 €

Mediamission Budbärarna är en ny bidragstagare f o m årsskiftet. SANSA har föreslagit olika understödsobjekt. Enligt tidigare praxis skulle SANSA få ca 30 000 €. Föreslås att SANSAs två första projekt godkänns som understödsobjekt.

SANSAs ansökan och projektbeskrivningarna ingår som bilaga.

Bilagor

13

HDL pääkirja per 31.12.19 all.kirj

14

HDL tulos 31.12.19 all.kirj

15

HankehakemusRomaniaHDLfinal2

16

HDL Pyynto Helsingin seurakuntayhtymalle rahoituksesta

17

RomanianHankeraporttiHDLfinal

18

Suomen Lähetysseura_kohdennetun talousarviotuen hakemus lähetystyölle 2020_Helsingin

19

Suomen Lähetysseura_liite_kohdennetun talousarviotuen hakemus lähetystyölle 2020_Hels

20

SANSA Domini Life -mobiilisovelluksen helsinkiläistäminen ja kansainvälistäminen

21

SANSA Luterilaisen maailmanliiton (LML) globaalin viestinnän hanke 2020-2022

22

SANSA LWF communication project 2020-03-31-Project-plan-CommsNetwork-and-OnlineAcdemy

23

Medialähetys Sanansaattajien 50-vuotishistoriatutkimus 1973-2023

24

Sansan esitys kohdennetuiksi hankkeiksi ja projekteiksi 2020

25

Sosiaalisen median koullutushanke Aasiassa 2020-2021

26

SANSA Yleisövuorovaikutusjärjestelmä Mongoliaan 2020

27

SPS_2020_HSRKY_anomus_yhteistyöhankkeet

28

KUA Kohdistettu TA tuki Helsinki

29

Yhdenvertaisuus KUAssa

30

83_2019_6 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kohdennettujen määrärahojen myöntäminen vuon

31

HDL – Helsingin srkyhtymä allekirjoitettu sopimus

32

Sopimus järjestöille_KUA

33

Lähetysseura sopimus

34

Pipliaseura sopimus

35

Sansa sopimus

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format