Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.09.2020/Paragraf 45

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


13/2019

 

45 §

Svar på Ville Jalovaaras motion gällande ökat bruk av sol-energi inom samfälligheten

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Behandling

Under behandlingen gjordes 3 inlägg.

Beslut

Antecknades för kännedom.

 

Beslutshistoria

GKR 13.8.2020, 183 §

                  Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

                  Beslut

                                    Enligt förslaget.

 

Redogörelse

Fullmäktige Ville Jalovaara lämnade den 18.6.2020 in en motion i vilken han ber om en utredning av möjligheterna för samfälligheten att öka användningen av solenergi.

Bakgrund

Samfälligheten har genom ett flertal utfästelser förbundit sig till att delta i klimatarbetet. Samfälligheten beviljades kyrkans miljödiplom 2005 och detta är fortfarande i kraft. Vi hör till de grundande medlemmarna i fastighets- och byggbranschens samarbetsnätverk Green Building Council Finland. Nätverket främjar hållbar utveckling. Dessutom hör vi till Hel-singfors stads miljösamarbetspartners och genom ett energieffektivitetsavtal har vi förbundit oss att spara energi. Helsingforsförsamlingarna använder till 100 % s k förnyelsebar el.

En ökad användning av solenergi överensstämmer också med strategin för en kolneutral kyrka 2030 och bruket av solenergi är ett mål i vårt miljöprogram.

Fastighetsbyrån har låtit utreda möjligheterna till ökad användning av solenergi. Våren 2020 installerades solpaneler på taket till kyrkan i Vik. Utgående från erfarenheterna av dessa paneler kommer vi att beräkna lönsamt det i praktiken är att producera el i våra kyrkofastigheter. Kalkylerna ska ligga till grund för ett kommande beslut om i vilken utsträckning ytterligare solpaneler ska installeras i andra byggnader. Andra potentiella objekt är Hertonäs kyrka, det nya skjulet på Malms begravningsplats, Malms kyrka, Matteuskyrkan, Kasbergets kyrka, Botby kyrka, Nordsjö kyrka och församlingarnas hus. Enligt utredning lämpar sig följande byggnader bäst för ändamålet: Malms kyrka, Kasbergets kyrka och byggnaden på Malms begravningsplats. Ytterligare utredningar behövs bl a i fråga om dessa byggnaders övriga renoveringsbehov. Hittills har endast kyrkor och byggnader på begravningsplatserna undersökts. En förutsättning är att kyrktaket är gynnsamt placerat så att det kan samla tillräckligt sol och ljus. Panelerna ska kunna riktas rätt och det får inte finnas andra byggnader eller träd som skuggar. Taket ska vara i gott skick och förhållandevis nytt så att panelerna inte inom de närmaste åren måste flyttas eller avlägsnas på grund av kommande takreparationer. Ju mer den ifrågavarande byggnaden kan utnyttja elen som solpanelerna genererar desto större blir lönsamheten, eftersom det med nuvarande tariffer inte är särskilt lönsamt att sälja el till det

Fullmäktige Ville Jalovaara lämnade den 18.6.2020 in en motion i vilken han ber om en utredning av möjligheterna för samfälligheten att öka användningen av solenergi.

Bakgrund

Samfälligheten har genom ett flertal utfästelser förbundit sig till att delta i klimatarbetet. Samfälligheten beviljades kyrkans miljödiplom 2005 och detta är fortfarande i kraft. Vi hör till de grundande medlemmarna i fastighets- och bygg-branschens samarbetsnätverk Green Building Council Finland. Nätverket främjar hållbar utveckling. Dessutom hör vi till Helsingfors stads miljösamarbetspartners och genom ett energieffektivitetsavtal har vi förbundit oss att spara energi. Helsingforsförsamlingarna använder till 100 % s k förnyelsebar el.

En ökad användning av solenergi överensstämmer också med strategin för en kolneutral kyrka 2030 och bruket av solenergi är ett mål i vårt miljöprogram.

Fastighetsbyrån har låtit utreda möjligheterna till ökad användning av solenergi. Våren 2020 installerades solpaneler på taket till kyrkan i Vik. Utgående från erfarenheterna av dessa paneler kommer vi att beräkna lönsamt det i praktiken är att producera el i våra kyrkofastigheter. Kalkylerna ska ligga till grund för ett kommande beslut om i vilken utsträckning ytterligare solpaneler ska installeras i andra byggnader. Andra potentiella objekt är Hertonäs kyrka, det nya förrådet på Malms begravningsplats, Malms kyrka, Matteuskyrkan, Kasbergets kyrka, Botby kyrka, Nordsjö kyrka och församlingarnas hus. Enligt utredning lämpar sig följande byggnader bäst för ändamålet: Malms kyrka, Kasbergets kyrka och byggnaden på Malms begravningsplats. Ytterligare utredningar behövs bl a i fråga om dessa byggnaders övriga renoveringsbehov. Hittills har endast kyrkor och byggnader på begravningsplatserna undersökts. En förutsättning är att kyrktaket är gynnsamt placerat så att det kan samla tillräckligt sol och ljus. Panelerna ska kunna riktas rätt och det får inte finnas andra byggnader eller träd som skuggar. Taket ska vara i gott skick och förhållandevis nytt så att panelerna inte inom de närmaste åren måste flyttas eller avlägsnas på grund av kommande takreparationer. Ju mer den ifrågavarande byggnaden kan utnyttja elen som solpanelerna genererar desto större blir lönsamheten, eftersom det med nuvarande tariffer inte är särskilt lönsamt att sälja el till det allmänna elnätet.

Via KL-Kuntahankinnat är vår nuvarande partner i fråga om solpaneler GEF. Vi har anslutit oss till ett nytt avtal som konkurrensutsatts av Hansel. Avtalet träder i kraft den 9.11.2020. Hansel tillämpar DPS –konceptet (Dynamic Purchasing System), vilket för leverantörerna kunderna är ett mer flexibelt alternativ än ett ramavtal. I praktiken finns det två upphandlingsmodeller dvs köpmodellen och PPA-modellen alltså ett avtal om elköp (kraftverket ägs av leverantören i 20 år).

Under 2020 utreder samfälligheten var solkraftverk potentiellt kunde placeras i samfällighetens fastigheter. Dessutom görs en plan för hur samfälligheten kunde öka bruket av solenergi. Utredningen baseras på den förteckning som i samråd med församlingarna sammanställs över vilka fastigheter som fortsättningsvis kommer att vara i eget bruk och vilka man kommer att avstå från. I samband med kommande takrenoveringar utreds om det skulle löna sig att i fastigheten utnyttja solenergi och om man i så fall borde göra det möjligt att installera solpaneler på taket.

För närvarande producerar samfälligheten förnyelsebar energi på följande ställen: Viks kyrka (solpaneler på taket), Malms begravningsplats (solpaneler på servicebyggnads tak), Svartholmens lägergård (jordvärme och solfångare), Korpirauha lägergård (jordvärme och solfångare), Tiilikanoja lägergård jordvärme), klubbhuset på Ramsöudden (Villa Torshag) (jordvärme) och två våningshus vid Prästgårdsvägen i Haga (nyligen förverkligat jordvärmeprojekt).

 

Bilaga

12

Valtuustoaloite_Ville Jalovaara

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format