Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.09.2020/Paragraf 44

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


13/2019

 

44 §

Svar på Matleena Järviös motion gällande främjande av hindersfri tillgänglighet och åtkomst

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Behandling

Under behandlingen gjordes 10 inlägg.

Beslut

Antecknades för kännedom.

 

Beslutshistoria

GKR 13.8.2020, 182 §

                  Beslutsförslag

                  Gemensamma kyrkorådet

1)    tillsätter en permanent tillgänglighetsgrupp med representanter för sex olika enheter

2)    föreslår att kyrkofullmäktige antecknar svaret för kännedom och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Beslut

        Enligt förslaget.

Redogörelse

Matleena Järviö har med stöd av 10 fullmäktige lämnat in en motion angående främjande av hindersfri tillgänglighet och åtkomst inom samfälligheten.

Med hindersfri tillgänglighet avses att den fysiska miljön, t ex byggnader och gårdsområden ska vara tillgängliga så att personer med funktionsvariation kan agera självständigt, tryggt och inom ramen för sin förmåga. Med åtkomst avses i fråga om kommunikation, tillgång till information och olika tjänster att mottagaren får tillgång till information och tjänster på ett för honom/henne lämpligt sätt. Det väsentliga är att säkerställa den sociala åtkomsten, dvs positiv attityd, respekt och icke-diskriminering.

Det bästa sättet att främja hindersfri tillgänglighet och åtkomst är att från början skapa lösningar som passar för alla. På så sätt undviker man specialarrangemang och behöver inte korrigera befintliga lösningar. I lagstiftningen fastställs miniminivån i fråga om tillgänglighet och åtkomst, vilket dock i praktiken visat sig vara otillräckligt och gjort att man i ett senare skede varit tvungen att göra vissa korrigeringar. Därför är det väsentligt att man inom samfälligheten med tanke på personer med funktionsvariation redan i planeringsskedet alltid säkerställer den hindersfria tillgängligheten och åtkomsten.

 

Motionen behandlades av en arbetsgrupp, bestående av Stefan Forsén, Kimmo Holappa och Kai Heinonen. Gruppen konstaterade att större uppmärksamhet måste fästas vid tillgänglighet, åtkomst och frågor som berör personer med funktionsvariation, följaktligen kommer samfälligheten att tillsätta en permanent tillgänglighetsgrupp. 

Arbetsgruppen ska följa upp och främja tillgängligheten och se till att man i samfällighetens samtliga enheter och församlingar är tillräckligt medveten om de faktorer som hänför sig till tillgänglighet och åtkomst och att dessa faktorer kontinuerligt beaktas i all verksamhet. Att beakta tillgänglighet och åtkomst gäller särskilt för det gemensamma församlingsarbetet, fastighetsenheten och kommunikationen samt församlingarna. Därför föreslås att det i arbetsgruppen ska ingå representanter för alla dessa enheter:

1. sammankallare är tillgänglighets- och åtkomstkoordinatorn som representerar det gemensamma församlingsarbetet

2. kyrkoherde, utsedd av kyrkoherdekonferensen

3. två förtroendevalda, utsedda av fullmäktige

4. kommunikationssakkunnig, utsedd av kommunikationsenheten

5. fastighetsutvecklingschefen (Kaarina Rötsä) som representant för fastighetsavdelningen

6. sakkunnig i fråga om Kyrkans miljödiplom (Risto Lehto)

 

Bilaga

11

Aloite_esteettömyys ja saavutettavuus_16042020_Järviö ym

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format