Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 29.04.2021 klo 18:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
34   Mötets laglighet och beslutförhet
35   Val av protokolljusterare
36   Godkännande av föredragningslistan
37   Ordförandes meddelanden
38 Förändringar i samfällighetens medlemsantal 2020
39   Svar på Anna Karhumaas motion om detaljplaneändringen för Jakobacka kyrkas tomt
40   Svar på Sari Mäkimattilas motion om införande av en diskussionsgrupp inom ramen för samfällighetens elektroniska mötestjänst
41 Godkännande av arrendeanbudet för den sista Ak-tomten (1, 92-72-216-1) på detaljplaneområdet Libbstickan i Vanda
42   Inlösen av den första optionsperioden, 1.11.2021-31.10.2022, i ramavtalet som gäller fastighetstjänster
43   Kyrkostyrelsen har fastställt kyrkofullmäktiges beslut av den 28.1.2021 14 § försäljning av tomt i Marudd
44 Beviljande av riktade anslag för mission och internationell diakoni för år 2021

Närvarande ledamöter
Hanna Mithiku, ordförande
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal Mio Mokki
Risto Harju
Martina Harms-Aalto
Minna Havunen
Saara Heinänen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi
Susse Huhta
Sanna Hämäläinen
Timo Junkkaala
Ville Jalovaara
Anni Järvilehto
Matleena Järviö Marja Lindholm
Pirjo Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Mio Kivelä
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna Laine
Ami Lainela
Antti Lanamäki
Merja Lang Toomas Takala
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen
Kimmo Malin
Valtteri Markula
Olav Melin
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson
Marjo Mäenpää
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Timo Raittinen
Salla Ranta
Laura Rissanen
Tiina Rytky
Jaana Räntilä
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen
Anna Saurama
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta
Sinikka Vepsä
Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström