Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 12.03.2020 klo 18:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  
9   Mötets laglighet och beslutförhet
10   Val av protokolljusterare
11   Godkännande av föredragningslistan
12   Ordförandes meddelanden
13 Förändringar i samfällighetens medlemsantal 2019
14 Svar på Minna Havunens fullmäktigemotion
15 Svar på Matleena Järviös motion om uppvaktande av helsingforsare som fyller 18 år
16 Svar på Timo Junkkaalas motion om ett gemenskapsförsamlingsexperiment
17   Ei julkisuuteen
18   Ei julkisuuteen
19   Ei julkisuuteen
20   Ei julkisuuteen
21   Ei julkisuuteen

Närvarande ledamöter
Hanna Mithiku, ordförande
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal Eero Minkkinen
Risto Harju
Martina Harms-Aalto
Minna Havunen
Saara Heinänen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi
Susse Huhta
Timo Junkkaala
Ville Jalovaara Borta: § 21
Anni Järvilehto Tarja Lamminperä
Matleena Järviö
Pirjo Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Mio Kivelä
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola Liisa Mustajärvi
Samuli Korkalainen
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna Laine
Ami Lainela
Antti Lanamäki
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen Krista Rantanen
Kimmo Malin Leena Vanhamäki
Valtteri Markula
Olav Melin
Otto Meri Emma-Stina Vehmanen
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson
Marjo Mäenpää Juhani Nyyssönen
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen Petri Seppä
Reetta Pauni
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret, vice ordförande
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Timo Raittinen Anja Hinkkanen
Salla Ranta
Laura Rissanen
Tiina Rytky
Jaana Räntilä
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen
Anna Saurama
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta
Sinikka Vepsä Arja Katriina Ylänkö
Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström Ingmar Tollander