Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 12.03.2020/Paragraf 13

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format


 

22/2020

 

 

 

 

13 §

Förändringar i samfällighetens medlemsantal 2019

 

Beslutsförslag

 

Kyrkofullmäktige antecknar förändringen av medlemsantalet 2019 för kännedom.

Behandling

Statistiksakkunniga Aki Niemi redogjorde för ärendet.

Beslut

Antecknades för kännedom.

 

Beslutshistoria

GKR 25.2.2020, 51 §

Beslutsförslag

Kyrkorådet antecknar förändringen av medlemsantalet 2019 för kännedom och delger kyrkofullmäktige dessa uppgifter för kännedom.

Behandling

Ärende 5 behandlades före ärende 3 på föredragningslistan.

Statistiksakkunniga Aki Niemi redogjorde för ärendet.

Beslut

Enligt förslaget.

 

Redogörelse

Centralregistrets statistik gällande helsingforsförsamlingarnas medlemsantal 2019 har publicerats. Årsstatistiken presenterar de centrala uppgifterna om faktorerna som påverkar medlemsantalet, t ex migration, antal personer som anslutit sig till/lämnat kyrkan, närvarande och frånvarande befolkning samt döpta och döda.

Helsingforsförsamlingarnas närvarande befolkning minskade 2019 från 337 955 till 333 875 medlemmar, dvs med 4 080 personer. Enligt förhandsbesked från statistikcentralen uppgick invånarantalet i Helsingfors per 31.12.2019 till 654 707 personer. Per 31.12.2019 hörde 51,0 % av dessa till Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Vid utgången av 2018 var motsvarande siffra 52,2 %.

Antalet personer som lämnade kyrkan sjönk något jämfört med föregående år. Enligt den officiella statistiken lämnade 6 657 personer helsingforsförsamlingarna 2019. Året innan lämnade 6 987 medlemmar stadens församlingar. Antalet personer som anslöt sig till kyrkan minskade likaså: 2018 uppgick antalet nya medlemmar till 1 834 medan de nya medlemmarna 2019 var 1 733.

Antalet under ettåringar som döptes minskade med 196 dvs till 2 618 år 2019. I denna siffra ingår både dop (2 248 st), vid vilka barnet för första gången registrerades i befolkningsdatasystemet och 370 dop av barn som redan tidigare registrerats i befolkningsdatasystemet.

Migrationen inom landet (till/från Helsingfors) tillförde helsingforsförsamlingarna 2 028 medlemmar år 2018 och 2 008 medlemmar år 2019. Medlemmar som flyttar utomlands (överföring från närvarande till frånvarande befolkning) minskade medlemsantalet med: 327 personer år 2018 och 121 personer år 2019.

Statistiken för 2019 har två nya sidor: församlingarnas åldersfördelning (sid10) och skriftskolgångna 2019 enligt församling (sid 22). Åldersindelningen som i verksamhets- och ekonomiplanen/budgeten. 

Ett sammandrag av medlemsuppgifterna för 2019 och en jämförelse med 2018 finns på sida 3 i statistiken.

Bilaga

1

Jäsentietojen vuositilasto 2019

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format