Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto (SE)
Protokoll 10.09.2020/Paragraf 53

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

488/2019

 

53 §

Huvudstadsredaktionens församlingars gemensamma medieredaktion – val av ersättare till direktionen, för återstoden av år 2020

 

Beslutsförslag

 

Gemensamma kyrkofullmäktige utser Tuulikki Vuorinen till personlig ersättare för direktionsmedlem Kimmo Malin, till utgången av mandatperioden, dvs till slutet av år 2020.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

 

Beslutshistoria

GKR 27.8.2020, 199 §

                  Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige utser NN till personlig ersättare för direktionsmedlem Kimmo Malin, till utgången av mandatperioden, dvs till slutet av år 2020.  

                  Behandling

Riitta Asikanius föreslog att Tuulikki Vuorinen föreslås till ny ersättare. Förlaget godkändes enhälligt.

                  Beslut

Gemensamma kyrkorådet beslöt föreslå att kyrkofullmäktige utser Tuulikki Vuorinen till personlig ersättare för direktionsmedlem Kimmo Malin, till utgången av mandatperioden, dvs till slutet av år 2020.

 

Redogörelse

Kimmo Malins personliga ersättare, Tiiu Pohjolainen som anställts av Malmin seurakunta, har meddelat att hon på grund av jäv inte längre kan sköta sitt förtroendeuppdrag och följaktligen lämnat sitt uppdrag som ersättare.

Med huvudstadsregionens gemensamma media avses Helsingfors, Esbo och Vanda samfälligheters och Kauniaisten suomalainen seurakuntas gemensamma

a) församlingstidning i tre lokalversioner,

b) webbmedier,

c) gemensamma kanaler på sociala medier 

d) Julradion i alla dess former (FM, webb och sociala medier).

Helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige väljer fem medlemmar till direktionen och lika många personliga ersättare. Esbo och Vanda samfälligheter väljer tre medlemmar var, jämte personliga ersättare. Enligt samarbetsavtalet ska direktionsmedlemmarna vara förtrogna med församlingsarbete och media. I direktionen har avtalsparternas kommunikationschefer/-direktörer, ordförande för respektive kyrkoråd samt förvaltnings-/-samfällighetsdirektörer närvaro och yttranderätt. Direktionen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Vid valet av direktionsmedlemmar ska följande aspekter beaktas:

a) sakkunskap. Enligt avtalet ska direktionsmedlemmarna vara förtrogna med församlingsarbete och media 

b) i förvaltningsorganen ska bägge könen vara jämställt representerade. Vid personval ska beaktas att kvinnor och män är jämlikt representerade (L om jämställdhet mellan kvinnor och män, 4 a §).

Den nuvarande direktionens mandatperiod är 2019-2020. Valet av nya direktionsmedlemmar för 2021-2022 i enlighet med det nya avtalet kommer upp till behandling i Helsingfors samfällighets förtroendeorgan under hösten 2020.

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format