Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 27.04.2020/Paragraf 35

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

279/2020

 

35 §

Budgeten 2021

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Församlingsrådet diskuterar det ekonomiska läget och ger tf. kyrkoherden anvisningar om hur underskottet skall lösas.

Behandling

 

Beslut

Församlingsrådets ekonomiutskott utsågs att behandla ärendet och framlägga ett förslag till beslut till församlingsrådets sammanträde 14.5.2020.

 

 

 

Redogörelse

Församlingsrådet godkände på sitt möte  13.1.2020 en plan för hur de ekonomiska processerna skall äga rum inför uppgörandet av budgeten 2021. Målet är att kunna ge tid och möjlighet för diskussion om hur medlen fördelas.

I processen har antecknats att följande steg skall ske i april:

 

16.4.2020

Ramen bestäms

GKF

April

Fördelning av ramen på de olika kostnadsområdena enligt församlingens strategi.

KH bereder tillsammans med EU

April

FR och medarbetarna samlas för att diskutera förslaget

FR + Medarbetarna

27.4.2020

Beslut om fördelning av ramen

FR

 

Någon ram har inte bestämts i GKF ännu varför utgångspunkten för detta resonemang är den preliminära rambudgeten för år 2021. Enligt den skulle Matteus församling få 620.034 € efter att hyrorna dragits av från summan.

Att notera att summan som Matteus församling skulle få år 2021 minskar med 9.07 % eller 61.805 €.

Värt att notera är att det anpassningsbidrag på c.38.000 € som utbetalades år 2020 inte kommer att betalas.

Inkomster år 2021 kommer antagligen att följa de mönster som vi hade år 2019. År 2020 som jämförelse kommer att vara svår i och med att pandemin kommer att ha följder på inkomstutvecklingen i negativ riktning.

Enligt det icke fastställda bokslutet för år 2019 så har Matteus församling en skuld på 20.472,69 €.

I budgeten för år 2020 gjordes en budgetering för kompensation för utomstående konfirmander i vår verksamhet. Summan var 50.000 €. GKF gav avslag på den summan vilket betyder ett motsvarande underskott i budgeten för 2020.

På lönesidan kommer det att ske en pensionering. Ifall man väljer att inte tillsätta den andra församlingssekreterartjänsten så kan man göra en inbesparing på c.31000€.

Så sammanfattningen är den att vi har en skuld på c.70.000 € vid ingången av år 2021 samtidigt som vi kommer att få 62.000 € mindre pengar.

Samfälligheten kräver att församlingarna skall åtgärda skulder inom tre år. Matteus församlings bokslut har varit negativt sedan år 2018.

Utvecklingen är ohållbar i längden. Något måste göras.

Alternativen är att höja på intäkterna eller minska på utgifterna.

På ett konkret plan är det svårt att märkbart kunna höja på intäkterna.

På utgiftssidan handlar det om tre poster, hyror, löner eller verksamhetsmedel. De utrymmen som Matteus hyr är redan nu nerskalade till ett minimum vilket inte ger så stora möjligheter till inbesparingar.

På verksamhetssidan handlar det om en summa på 196.000 € som budgeterades år 2020. Personalkostnaderna för 2020 är budgeterade till 684.067 €.

Tidigare år har man balanserat budgeten med medel ur Gertud Alftans testamente.

 

Bilagor

2

Matteus 2021

3

Prel Bokslut 2019 21.1.2020

4

BUDGET 2020

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format