Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 05.09.2019 Paragraf 50


145/2019

 

50 §

Budget 2020 samt verksamhets- och ekonomiplan 2020-2022/Matteus församling

 

Beslutsförslag

Tf kyrkoherde Fred Wilén

Församlingsrådet godkänner för sin del budgeten 2020 samt verksamhet- och ekonomiplanen för åren 2020 -2022 och bereder de åtgärder som beslutet innebär.

 

 

Behandling

 

Beslut

Församlingsrådet beslöt att inte dra in dagklubbsverksamheten inklusive den 60% tjänsten.

Församlingsrådet beslöt att dra in 7000 € från konfirmand och ungdomsverksamheten och 7000 € från livsmedelskostnaderna, samt lyfta ett bidrag på 6000 € från testamentsfonden. Förövrigt enligt förslaget.

 

 

 

Redogörelse

Budgeten för år 2020 har behandlats i ekonomiutskottet. Budgeten bygger på den ram som samfälligheten har anvisat församlingen. Ramen för år 2020 är 875 081€.  Ramen innehåller dels de medel som församlingen erhåller baserat på fördelningsprinciperna, samt därtill 30 000€ för att församlingen fungerar som värdförsamling för det ryska och engelskspråkiga arbetet, samt därtill det anslag för utrymmen som församlingen får.

Ramen har minskat i takt med att medlemsbeståndet sjunker inom Kyrkan i Helsingfors. Minskningen i de medel som erhålls från samfälligheten jämför med år 2019 är 61 014€ ( Ram 2019 var 936  095€).

De interna hyrorna ökar från 189 000 år. 2019  till 193 194 år 2020.

När de budgetönskemål som kommit från verksamheten lagts in i budgeten har vi ett underskott på 52.938€. Från tidigare år har vi en skuld på 27 172€.

Det ekonomiska läget är alltså utmanande för församlingen.

Ekonomiutskottet har diskuterat problemet och förslår följande åtgärder för att balansera budgeten.

·         Nedläggning av Dagklubben och indragning av 60%  tjänst  från och med 2020. Verksamheten i Nordsjö har denna höst fyra barn. De erbjuds klubbverksamhet 3 förmiddagar i veckan. Utöver detta har man en dag i veckan är så kallad öppen verksamhet. Kostnaden för dagklubben är c. 20 000€ per år.

·         Församlingen erhåller det extra bidrag som man ansökt om hos Gemensamma kyrkofullmäktige för  den stora mängden konfirmander år 2019 som inte är Matteus medlemmar (45 av 112). Anhållan är på 56000€. Pengarna överförs till 2020 års budget.

·         Högre kompensation från  samfälligheten för de vaktmästartjänster som vi producerar. Vi erhåller 30 000€ per år för den uppgiften, men i och med dels Snellus Waste&Feast verksamhet har ökat samt den ryska och engelska verksamheten belastar fastigheten kommer vi att anhålla om 20 000€ mer för skötseln av huset.

Ifall vi genomför den nedläggning som föreslås och erhåller den kompensationen är vår budget i balans och vi kan avkorta vår skuld.

Ifall vi inte erhåller den kompensationen så är vi tvungna att dels använda våra testamentsmedel och dels se över vår personalstyrka och verksamhet på ett grundligt plan.

Vi är också tvungna att ta ett beslut om att begränsa vår konfirmandundervisning och hjälpledareutbildning endast för våra egna medlemmar.

Testamentsfonden som har till uppgift att stöda diakoni inom vårt område har ett saldo på 162 764€ per 31.12.2018. År 2019 har man räknat med att ta 10 000€ från fonden tidigare år han FR lyft följande summor från fonden:              

2014: 40.000€

2015: 80.744,30€

2016: 40.000€

2017: 80.961€

2018: 59.120€

 

Ifall uttagningen sker i samma takt som under de senaste 5 åren så fonden tömd om tre år.

Gällande verksamheten har planen nu uppgjorts med tanke på att inga inbesparingar sker inom verksamheten

Bilagor

5

Verksamhets-och-ekonomiplan-2020-2022 sammandrag

6

Statistik 2020

7

Budgetram 2020

8

Fördelning av ramen

9

Budget uppskattning enligt kontoslag per arbetsområde

10

Budget uppskattning enligt kontoslag