Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Johannes församling
Protokoll 07.09.2020/Paragraf 95

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

95 §

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning

 

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING

, samt §

Ändring gällande beredning och verkställdhet §84-§87, samt §94-§96

Paragrafer i protokollet: §

Enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen är det inte möjligt att anföra kyrkobesvär över ovan nämnda beslut och enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden kan inte heller förvaltningsbesvär anföras, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Besvär enligt lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, upphandlingslagen) får inte anföras över ett beslut om offentlig upphandling, eftersom beslutet endast gäller beredning av upphandlingsförfarandet.

Underställningsärende

Paragrafer i protokollet:      

Enligt 24 kap. 3.2 § i kyrkolagen får rättelseyrkande inte göras gällande beslut som underställs domkapitlet eller kyrkostyrelsen för fastställelse.

Förbud mot att söka ändring enligt kyrkolagens 24 kap. 14 §

Paragrafer i protokollet:      

KL 24:14.1, 9: Ändring kan inte sökas i varning som arbetsgivaren gett en tjänsteinnehavare. 

KL 24:14.1,10: Ändring kan inte sökas i arbetsgivarens begäran om uppgifter som behövs för att utreda en arbetstagares arbets- och funktionsförmåga eller uppmaning att  delta i kontroller och undersökningar av sitt hälsotillstånd, om det är nödvändigt för att utreda förutsättningarna för att sköta uppgiften.

KL 24:14.2: Ändring kan inte sökas genom rättelseyrkande eller besvär i ärende som gäller beslut om interimistisk avstängning från tjänsteutövning eller interimistisk avstängning från utövandet av prästämbetet.

KL 24:14.3: En församlingsmedlem har inte rätt att yrka rättelse i eller anföra besvär över kyrkorådets eller församlingsrådets beslut om det gäller sådan diakoni, kristen fostran eller undervisning som riktar sig till någon annan person.

Förvaltningsorder

Paragrafer i protokollet:      

Besvär kan inte enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden anföras över en order som har utfärdats internt inom förvaltningen och som gäller utförande av ett uppdrag eller vidtagande av någon annan åtgärd.

Besvärsförbud enligt kyrkolagens 6 kap. 72 § 2 mom. och besvärsförbud gällande tjänsteavtalsvillkor

Paragrafer i protokollet:      

Enligt 72.2 § i kyrkolagen får en  tjänsteinnehavare inte genom besvär söka ändring i tjänsteavtalsvillkor som fastställts tjänstekollektivavtalet (lön, semester, reseersättningar, arbetstid, personalutbildning) eller anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen. Förbudet gäller inte tjänsteinnehavare som inte omfattas av tjänstekollektivavtalet.

Ärende som gäller anställande i eller uppsägning av anställningsförhållande

Paragrafer i protokollet:      

Beslut som gäller anställning i eller uppsägning av anställningsförhållande är privaträttsliga beslut på vilka arbetsavtalslagen tillämpas. Tvister som hänför sig till detta behandlas enligt 1 kap. 1 § i rättegångsbalken som civilrättsliga mål i tingsrätten.

Upphandlingsärende

Paragrafer i protokollet:      

Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen. Tröskelvärdena för tillämpning av upphandlingslagen är (moms 0 %): 60 000 € för varor, tjänster och projekttävlingar, 150 000 € för byggentreprenader, 400 000 € för social- och hälsovårdstjänster (i lagens bilaga E 1-4), 300 000 € för upphandling som gäller andra särskilda tjänster (i lagens bilaga E 5-15) och 500 000 € för koncessioner.

Annan grund, vilken?

Paragrafer i protokollet:         


 

ANVISNINGAR OM RÄTTELSEYRKANDE

 

Paragrafer i protokollet: §88-§93

 

Rätt att göra rättelseyrkande

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part). Även en församling eller en medlem i en församling som hör till den kyrkliga samfälligheten får yrka rättelse i ett beslut som fattats av den kyrkliga samfällighetens myndighet.

Tidsfrist för rättelseyrkandet och delfående

Rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar från det att vederbörande har fått del av beslutet.

Om inte annat kan påvisas anses en part ha fått vetskap om beslutet då sju dagar gått, räknat från det brevet sänts. Vid vanlig elektronisk delgivning anses handlingen ha getts för kännedom den tredje dagen räknat från det meddelandet sändes, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse för att dataförbindelserna inte fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet nått mottagaren vid en senare tidpunkt. En församlingsmedlem anses ha fått vetskap om beslutet då protokollet eller fastställelse - eller besvärsmyndighetens beslut framlagts till allmänt påseende. Delfåendedagen eller den dag då beslutet framlagts till påseende inräknas inte i besvärstiden.

Myndighet hos vilken rättelse söks

Rättelseyrkandet riktas till församlingsrådet i Johannes församling.

Innehållet i rättelseyrkandet

Av rättelseyrkandet ska framgå:
- namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
- vilket beslut rättelseyrkandet gäller
- hurdan rättelse som yrkas
- på vilka grunder rättelse yrkas.

Rättelseyrkande ska egenhändigt undertecknas av den yrkande, den juridiska företrädaren (eller ombudet). Om den ändringssökandes talan förs av dennes juridiska företrädare (eller ombud) eller rättelseyrkandet formulerats av någon annan person ska också den personens namn och hemkommun anges. 

Inlämnande av rättelseyrkandet

Rättelseyrkandet kan på eget ansvar sändas per post, genom bud eller elektroniskt. Rättelseyrkandet ska vara framme hos mottagaren senast under besvärstidens sista dag och inom myndighetens öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Kontaktinformation:

Johannes församling
Besöksadress:     Högbergsgatan 10 A, Helsingfors
Postadress:          Högbergsgatan 10 A, 00120 Helsingfors
E-post:                                              johannes.fors@evl.fi

 

 

BESVÄRSANVISNING

Följande beslut som fattats av församlingsrådet kan överklagas genom skriftliga besvär.

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet:      

Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:      

Besvärsrätt

Den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller intresse direkt påverkas (part) kan besvära sig i likhet med samfällighetens medlemsförsamlingar eller medlemmar av dessa.  

Besvärsgrund

Besvär får anföras på den grund att beslutet har tillkommit i fel ordning, att myndigheten som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller att beslutet i övrigt är lagstridigt.

I underställningsärenden får besvär också anföras på den grunden att beslutet inte är ändamålsenligt.

Besvärstid och delfående

Besvär ska göras inom 30 dagar räknat från delfående av beslutet.

Om inte annat kan påvisas anses en part ha fått vetskap om beslutet då sju dagar gått, räknat från det brevet sänts. Vid vanlig elektronisk delgivning anses handlingen ha getts för kännedom den tredje dagen räknat från det meddelandet sändes, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse för att dataförbindelserna inte fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet nått mottagaren vid en senare tidpunkt. En församlingsmedlem anses ha fått vetskap om beslutet då protokollet eller fastställelse - eller besvärsmyndighetens beslut framlagts till allmänt påseende. Delfåendedagen eller den dag då beslutet framlagts till påseende inräknas inte i besvärstiden.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs till Helsingfors förvaltningsdomstol. I fråga om underställningsärenden är besvärsmyndigheten domkapitlet eller kyrkostyrelsen.

Besvärsskriftens innehåll

I besvärsskriften ska anges:
- vem som anför besvär, namn och hemort
- postadress och telefonnummer samt andra nödvändiga kontaktuppgifter
- e-postadress, om besvärsmyndighetens beslut kan delges elektroniskt
- vilket beslut man söker ändring i
- på vilka punkter man söker ändring i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- på vilka grunder ändring söks.

Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett ombud. Om talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud, eller om besvärsskriften avfattats av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort uppges i besvärsskriften.

Till besvärsskriften ska fogas:
- det beslut man söker ändring i, original eller kopia
- ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när besvärstiden börjat
- handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Ett ombud ska visa upp en skriftlig fullmakt i enlighet med 32 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Inlämnande av besvärsskrift

Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. Besvärs-handlingarna kan på eget ansvar sändas per post, genom bud eller elektroniskt. Besvärshandlingarna ska vara framme hos mottagaren senast under besvärstidens sista dag och inom myndighetens öppettid.

Kontaktinformation:

Helsingfors förvaltningsdomstol, paragrafer i protokollet:      

Besöksadress:     Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Telefon:                                            029 564 2000
Fax:                                                   029 564 2079
E-post:                                              helsinki.hao@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Underställningsärenden

Domkapitlet i Borgå stift, paragrafer i protokollet:      

Besöksadress:     Gymnasiegränd 2, Borgå
Postadress:                                      PB 30, 06101 Borgå
E-post:                                              borga.domkapitel@evl.fi

Kyrkostyrelsen, paragrafer i protokollet:      

Besöksadress:     Södra kajen 8, Helsingfors
Postadress:          PL 210, 00131 Helsingfors
Fax:                                                   (09) 1802 350
E-post:                                              kirkkohallitus@evl.fi

Rättegångsavgift

Av den som anfört besväret uppbärs en rättegångsavgift med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format