Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Församlingsrådet i Matteus församling
Protokoll 05.09.2019 Paragraf 54


54 §

Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär

 

Beslutsförslag

 

 

Beslut

Ordföranden meddelade besvärsanvisning och avslutade mötet kl. 20.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING

Grunderna för förbudet

Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Över följande beslut är det enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen inte möjligt att anföra kyrkobesvär och enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Besvär enligt lagen om offentlig upphandling får inte anföras över ett beslut om offentlig upphandling, eftersom beslutet endast gäller beredning av upphandlingsförfarandet.

Paragrafer i protokollet: 46-49

Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande

Följande beslut får inte överklagas genom besvär eftersom det enligt 24 kap. 3 § 1 mom. i kyrkolagen är möjligt att framställa skriftligt rättelseyrkande över beslutet:

Paragrafer i protokollet: 50-54

Förbud mot att söka ändring i underställningsärende

Enligt 24 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen är det inte möjligt att yrka rättelse i ett beslut som underställs domkapitlet eller Kyrkostyrelsen för fastställelse.

Paragrafer i protokollet:      

Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring

Enligt
1. kyrkolagen 24 kap. 14 § 2 mom.
2. förvaltningsprocesslagen 5 § 2 mom.
3. lagen om kyrkans tjänstekollektivavtal 19 § eller
4. någon annan lagstiftning får följande beslut inte överklagas genom besvär.

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet:      

Förbud mot att söka ändring i upphandlingsärenden

Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 15 § i upphandlingslagen[1].

Paragrafer i protokollet:      

 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE

Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Myndighet som rättelseyrkandet riktas till och kontaktinformation:

Församlingsrådet i Matteus församling

Besöksadress:     Åbohusvägen 3, Helsingfors
Postadress:          Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors
Fax:                      09 2340 7301
E-post:                 matteus.fors@evl.fi

Paragrafer i protokollet: 50-54

Yrkande ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram till allmänt påseende. Rättelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt (fax eller e-post). Rättelseyrkandet ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid.

Innehållet i rättelseyrkandet

Av rättelseyrkandet ska framgå:
- namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
- vilket beslut rättelseyrkandet gäller
- hurdan rättelse som yrkas
- på vilka grunder rättelse yrkas.


 

UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Inlämning av upphandlingsrättelse

En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande enheten (80–83 § i upphandlingslagen).

Inlämningsadress
Upphandlingsrättelsen ska sändas till den upphandlande enheten. Den upphandlande enhetens kontaktinformation:

Matteus församling

Besöksadress:     Åbohusvägen 3, Helsingfors
Postadress:          Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors
Fax:                      09 2340 7301
E-post:                 matteus.fors@evl.fi

Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid.

Upphandlingsrättelsens innehåll

Av upphandlingsrättelsen ska framgå:
- namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
- vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
- hurdan rättelse som yrkas
- på vilka grunder rättelse yrkas.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande.

BESVÄRSANVISNING

Kyrko- och förvaltningsbesvär

Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärsmyndighet och kontaktinformation:

Helsingfors förvaltningsdomstol 

Besöksadress:     Banbyggarvägen 5, Helsingfors
Postadress:          Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Fax:                      029 56 42079
E-post:                 helsinki.hao@om.fi                                                        Besvärstid 30 dagar.

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet:      

Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:      

Kyrkobesvär i ett underställningsärende

Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärsmyndighet och kontaktinformation:

Domkapitlet i Borgå stift, paragrafer i protokollet:      

Besöksadress:     Gymnasiegränd 2, Borgå
Postadress:          PB 30, 06101 Borgå
Fax:                      019 358 705
E-post:                 borga.domkapitel@evl.fi                                                Besvärstid 30 dagar.

Kyrkostyrelsen, paragrafer i protokollet:      

Besöksadress:     Södra kajen 8, Helsingfors
Postadress:          PB 210, 00131 Helsingfors
Fax:                      09 180 2350
E-post:                 kyrkostyrelsen@evl.fi                                                    Besvärstid 30 dagar.

 

Besvär hos marknadsdomstolen, paragrafer i protokollet:      

Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från den dag då den anbudssökande eller anbudsgivaren skriftligen har fått del av de avgöranden som påverkar dennes ställning eller om anbudsförfarandets utgång och grunderna för dessa avgöranden samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan föras till marknadsdomstolen (besvärsanvisning). Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse.


 

Marknadsdomstolens kontaktinformation               

Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på följande adress:

Postiadress:         Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Telefax:                029 56 43314
E-post:                 markkinaoikeus@oikeus.fi                                             Besvärstid 14 dagar.

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .

 

Beräkning av tiden för ändrings­sökande

Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från den dag vederbörande har fått del av beslutet, denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående.

Besvärsskrift

I besvärsskriften ska anges:
- vem som anför besvär, namn och hemort
- postadress och telefonnummer där meddelanden om behandlingen av ärendet kan lämnas till den som anfört besvären
- vilket beslut man söker ändring i
- på vilka punkter man söker ändring i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- på vilka grunder ändring söks.

Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett ombud. Om talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud, eller om besvärsskriften avfattats av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort uppges i besvärsskriften.

Till besvärsskriften ska fogas:

- det beslut man söker ändring i, i original eller kopia
- ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när besvärstiden börjat
- handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Ett ombud som inte är advokat eller offentligt rättsbiträde ska också bifoga en fullmakt till besvärsskriften.

Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som enbart gäller beredning av ett upphandlingsförfarande. Ärendet kan föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 15 § i upphandlingslagen.

 

Inlämning av besvär

Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. På eget ansvar kan besvärsskrifterna skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan kansliet stänger den sista dagen av besvärstiden.

 

Rättegångsavgift

Enligt 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) tar förvaltningsdomstolen ut en rättegångsavgift på 97 euro och marknadsdomstolen en rättegångsavgift på 244 euro av den som anför besvär, om inte något annat följer av lagens 6 och 7 §.

En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.

 

 [1] De nationella tröskelvärdena är 30 000 euro (varor och tjänster), 100 000 euro (hälsovård och socialtjänster) och 150 000 euro (byggentreprenader och byggkoncessioner)