Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Protokoll 22.10.2020/Paragraf 267

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

486/2019

 

267 §

Työryhmän nimittäminen laatimaan esityksiä Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiaksi sekä kiinteistöjä ja toimitiloja koskevaksi luopumissuunnitelmaksi

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto

1.                     päättää todeta tavoitteena olleen investointimäärärahojen kohdentamisperusteita määrittävän investointien priorisointityöryhmän työn tehdyksi ja merkitsee investointiperusteet tiedoksi;

2. päättää työryhmän työn jatkamisesta seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian sekä kiinteistöjä ja toimitiloja koskevan luopumissuunnitelman laatimiseksi;

3.                     päättää, että työryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana jatkaa kiinteistöjohtaja Kai Heinonen ja jäseninä yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén, hallintojohtaja Juha Tuohimäki, kiinteistökehityspäällikkö Kaarina Rötsä, sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajina neuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen, varapuheenjohtaja Riitta Asikanius ja neuvoston jäsenet Esa Ahonen ja Salla Ranta; 

4.                     päättää valita työryhmään uusina jäseninä yhtymän johtajan, kirkkoherra Juha Rintamäen sekä yhden kirkkoherrojen kokouksen valitseman kirkkoherran.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 15.08.2019 investointimäärärahojen kohdentamisperusteiden laatimista varten työryhmän, jonka tavoitteeksi asetettiin määritellä perusteet, kun arvioidaan mihin seurakuntayhtymän kiinteistöihin ja kohteisiin korjaus- ja muita investointivaroja kohdennetaan.

Tämän todettiin olevan tärkeää, paitsi erityisesti suurempien peruskorjausmäärärahojen kohdalla, mutta myös pienempien hankintojen kohdalla. Määriteltyjen parametrien myötä investointimäärärahat voidaan paremmin ohjata niihin kohteisiin, joilla on merkitystä seurakuntien toiminnalle pitkällä tähtäimellä ja vältetään investoimasta kohteisiin, joista voidaan luopua.

Tämä työryhmä, jonka nimeksi tuli investointien priorisointityöryhmä, sai määriteltyä varsinaiset perusteet tavoitteen mukaisesti vuoden 2019 loppuun mennessä. Tässä yhteydessä kuitenkin todettiin, että perusteet tarvitsisivat jonkinlaisen pisteytysjärjestelmän, joka mahdollistaisi perusteiden arvioinnin yhteismitallisuuden. Työtä jatkettiin myös perusteiden hienosäädön osalta vuoden 2020 puolella, mutta pisteytysjärjestelmää ei tehty, koska suuri osa perusteista ts. parametreistä koettiin sellaisiksi, että niitä olisi vaikeaa kvantifioida yhteismitallisiksi. Työryhmä jatkoi toimintaansa arvioimalla, miten perusteiden soveltaminen käytännössä vaikuttaisi yhtymän seurakuntien ja yksiköiden tilanteeseen ja toimipaikkaverkostoon. Työryhmä myös keskusteli siitä, miten hupenevat investointimäärärahat suunnittelukauden 2021–2023 vuosina kohdennettaisiin ja mistä toimipaikoista kannattaisi luopua investointimäärärahojen riittävyyden ja seurakuntien toiminnan turvaamiseksi.

Työryhmä totesi, että optimaalisen toimipaikkaverkoston suunnitteluun tarvitaan kiinteistöstrategia ja luopumissuunnitelma, jonka lähtökohtana on edellä mainittu strategia. Tähän perustuen todettiin, että investointien priorisointityöryhmällä olisi edellä esitetyn työskentelyn pohjalta hyvät lähtökohdat jatkaa työtä yhtymän kiinteistöstrategian laatimiseksi. Strategia tulee perustumaan aiemmassa työssä käsiteltyihin asioihin. Kiinteistöstrategian pohjalta voidaan laatia suunnitelma siitä, millainen Helsingin seurakuntien toimipaikkaverkoston pitäisi tulevaisuudessa olla.  Koska yhtymän säästöt ja tulot eivät riitä kaikkien nykyisten kirkkojen ja muiden toimipaikkojen ylläpitoon ja omistamiseen, tarvitaan toimitilojen käytön optimointia, minkä tulee johtaa kiinteistöistä ja toimitiloista luopumiseen. Kiinteistöstrategian laatimisen pohjalta työryhmällä tulee olemaan hyvät lähtökohdat luopumissuunnitelmaa koskevan esityksen laatimiseen.

Sekä strategian, että varsinkin luopumissuunnitelman laatiminen edellyttää läheistä yhteistyötä seurakuntien kanssa. Tämän yhteistyön muodot määritellään myöhemmin työn alkaessa. Tavoitteena on, että esitykset saataisiin yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn kevätalvella 2021.

Liitteet

20

Investointien priorisointiperusteita 13.10.2020

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format