Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kirkko ja kaupungin johtokunta
Protokoll 01.09.2020/Paragraf 33

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

98/2020

 

33 §

Kirkko ja kaupunki -verkkomedian lukemistutkimus

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Kirkko ja kaupungin johtokunta päättää merkitä käydyn keskustelun tiedoksi.

Käsittely

Käsittelyn aikana käytettiin 43 puheenvuoroa.

Kirkko ja kaupunki -median kehittämispäällikkö Tuure Hurme esitteli lukijatutkimusta, joka on laitettu myös pöytäkirjan liitteeksi.

Jaakko Heinimäki toi esille, että Kirkko ja kaupungin verkkomedian lukijat ovat enemmänkin Kodin kuvalehden lukijoiden tyyppisiä kuin Tekniikan maailman lukijoita.

Heikki Saraste huomioi, että sukupuolijakauma on tutkimuksen mukaan kuitenkin varsin tasainen.

Leena Kaseva pohti sitä, että kiinnostuksen kohteista näyttäisi puuttuvan ihmiset ja henkilöt. Miksiköhän näin?

Tuure Hurme kertoi, että tutkimuksessa käytettiin yhtiön listaa kiinnostuksen kohteista.

Kari Hokkanen mainitsi, että myös ilmastonmuutos on voinut vaikuttaa siihen, mitä aiheita halutaan juttuaiheiksi.

Kimmo Malin tiedusteli, oliko kysymystä verkko- ja printtilehdestä kohdennettu pääkaupunkiseudun ihmisille.

Tuure Hurme vastasi, että kysymys esitettiin kaikille, ei pelkästään pk-seudulla asuville.

Kimmo Malin ehdotti, voisiko ajo-datasta katsoa ilman lisätutkimusta, ketkä vastaajista ovat kirkkoon kuuluvia ja haluavatko he lukea digi- vai printtiversiota.

Jukka Leppilampi koki, että lukijoiden ikäjakauma oli positiivisesti erikoinen. Ja se, että verkkomediaa lukee paljon sellaisia, jotka eivät juuri osallistu kirkon tilaisuuksiin, on suuri onnistuminen lehdelle.

Salla Ranta pohti, miten ihmiset mieltävät kirkon toimintaan osallistumisen. Olisi kiinnostavaa tietää, miten se ymmärretään tai määritetään. Kokevatko he esimerkiksi seurakunnan facebook-sivuilla keskustelun tai lasten muskariin osallistuminen sellaiseksi. Rantaa jäi kiinnostamaan tutkimuksen teknologinen puoli. Kuinka paljon on ollut kyse esimerkiksi facebook-jaoista, tai olivatko lukijat kirjautuneet suoraan kirkkojakaupunki.fi-osoitteeseen.

Tuure Hurme kertoi, että sen tyyppisiä asioita selviää verkkomedian tavallisesta seurannasta muutenkin, ja siksi sitä ei kysytty tässä tutkimuksessa.

Pekka Salomaa kysyi, pystyykö tutkimuksen muualta Suomesta vastanneiden joukkoa analysoimaan tarkemmin.

Tuure Hurmeen mielestä voitaisiin, mutta siitä pitäisi teettää lisätutkimusta.

Kirsi Rostamo ehdotti, että verkkomediaa tai lehteä voisi tehdä valtakunnallisestikin. Verkkomedian puolella se olisi ensin helpompi toteuttaa.

Heikki Saraste yhtyi tähän ja pohti, että palvelua voisi myydä muille seurakuntayhtymille Suomessa.

Olav S. Melin mainitsi, että joskus ennenkin on heitetty ilmaan ajatus kirkon yhteisestä valtakunnallisesta lehdestä. Kirkko ja kaupunki voisi toimia asiassa aloitteentekijänä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

RAM (Research and Analysis of Media) toteutti kevään ja alkukesän aikana mediatutkimuksen Kirkko ja kaupunki -verkkomediasta. Kirkko ja kaupungin kehittämispäällikkö Tuure Hurme esittelee johtokunnalle tutkimuksen keskeiset tulokset.

Tutkittava ajanjakso oli 30.4.–11.6. 2020, jona aikana Kirkko ja kaupungin verkkosivuilla kävi yhteensä 174 600 eri kävijää. Heistä helsinkiläisiä oli 27 %, espoolaisia 8 %, vantaalaisia 7 % ja muualta Suomesta 58 %. Verkkomedian lukijoista seurakunnan toimintaan osallistuu viikoittain 9 %, pari kertaa vuodessa tai harvemmin 78 %. Joka viidennelle vastaajalle Kirkko ja kaupungin verkkomedia on ainoa tai lähes ainoa side seurakuntaan.

Tutkimuksen avulla Kirkko ja kaupungin verkkomedian lukijoita pystytään segmentoimaan erilaisten taustojen ja tarpeiden mukaan. Tämä mahdollistaa entistä paremmin paitsi sisältöjen kohdentamisen myös sivuston käyttäjien osallistamisen.

Kirkko ja kaupungin verkkomedia koettiin helppokäyttöiseksi, selkeäksi ja laadukkaaksi. Vastaajat kuvasivat sivustoa eniten laatusanoilla empaattinen, hengellinen, ihmisläheinen, helppokäyttöinen ja nykyaikainen. Vähiten sivustoa kuvasivat laatusanat tunkkainen ja jäykkä. Kokonaisuutena sivusto sai erittäin hyvät arviot: kaksi kolmasosaa vastaajista antoi sivustolle hyvän arvosanan (7–10).

Liitteet

1

Käyttäjätutkimus_Kirkkojakaupunki2020_EsitysJohtokunnalle

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format