Dynasty informationsservice Sökning RSS Helsingfors kyrkliga samfällighet

RSS-länk

Mötesärende:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hsrky-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Protokoll 10.09.2020/Paragraf 214

Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format

26/2020

 

214 §

Vuoden 2020 talousarvion toteutumisvertailu 30.6.2020

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä vuoden 2020 talousarvion toteutumisvertailun 30.6.2020 tiedoksi ja esittää toteutumisvertailun yh-teiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Käsittely

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Oheisissa liitteissä on talouspalveluiden laatima vuoden 2020 talousar-vion toteutumisvertailu käyttötalousosasta, tuloslaskelmasta, investointi-osasta ja rahoitusosasta sekä tämänhetkisiin tietoihin perustuva ennuste talousarvion toteutumasta vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion toteutuma on ajalta 1.1.–30.6.2020. Luvut on osto- ja myyntilaskujen osalta kirjattu suoriteperusteisesti. Luvut eivät sisällä lomapalkkojen, korkojen, vakuutusten yms. jaksotuksia.

 

Käyttötalousosa

Koronasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta myyntituotto-jen, suurimpana pääsylippujen tuottojen, arvioidaan jäävän 1 miljoona euroa talousarviota huonommaksi ja toimintakatteeksi arvioidaan -92,2 milj. euroa.

Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian avustukset on maksettu viime vuoteen verrattuna jo alkuvuonna. Yhteisen seurakunnallisen toiminnan määrärahojen toteutuma on tämän vuoksi noin 1,5 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2019. Investoinneissa käyttötalouteen siirron kirjaukset tehdään vasta loppuvuonna.

 

Tuloslaskelmaosa

Vuoden 2020 talousarviossa verotulojen ja valtionrahoituksen määräksi on keväällä 2020 tehdyn muutoksen jälkeen arvioitu 89,0 milj. euroa. Valtiolta ja kirkkohallitukselta on odotettavissa arviolta 0,7 milj. euroa korona-tukea. Verotulojen ja valtionrahoituksen ennuste on 89,7 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä vastaava määrä oli 92,2 milj. euroa. Vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden kirkollisverotuloja on tilitetty 55,8 milj. euroa, mikä on 1 % (0,6 milj. euroa) vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotulojen tilityksiin on tullut vuonna 2019 muutos niin, että tilitysten oikaisuja tehdään joka kuukausi joustavasti eikä vuoden lopulla kuten aiemmin. Koronan aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ansiotuloihin ja verotuloihin ei ole vielä merkittävästi näkyvissä. Verotulojen alkuvuotta nopeampaa vähenemistä kuitenkin ennakoidaan syksyn aikana.

Sijoitustoiminnan toteutunut nettotulos ilman arvonalentumisten muutosta 30.6.2020 on 2,5 milj. euroa. Realisoimattomien arvopaperisijoitusten arvonalentumisten muutos 30.6 oli -8,5 milj. euroa (sijoitusten arvo laskenut vuoden alusta kurssikehityksestä johtuen).

Arvonalennukset huomioiden, vuosikate on -4,2 milj. euroa. Vuosikate ilman arvonalennusten muutosta, on +4,3 milj. euroa ja ennuste vuodelle 2020 on -6,2 milj. euroa, mikä on talousarviossa olevaa määrää 0,3 milj. euroa huonompi. Tilikauden tulos 30.6. ilman arvonalennuksia on 38.000 euroa. Vuoden lopun tilanteessa tilakauden tuloksen ilman ar-vonalennuksia ennustetaan painuvan -14,6 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa talousarviota huonompi. Heikentyvään tulosennusteeseen vaikut-taa verotulojen vähentymisennuste (4,0 milj. euroa), siirto investointi-osasta käyttötalousosaan (3,5 milj. euroa), toimintatuottojen vähentymi-nen (1,0 milj. euroa), toimintakulujen toteutumisen painottuminen loppuvuoteen (5,0 milj. euroa) sekä nettorahoitustuottojen arvioitua pienempi tuotto (1,0 milj. e). Poistot per 30.6 ovat 4,2 milj. euroa.

 

Investointiosa

Investointien toteutuminen 30.6.2020 oli 19 %. Ennusteen mukaan in-vestoinnit tulevat olemaan vuonna 2020 23,9 milj. euroa ja ylittävät näin 2,2 milj. euroa talousarvion. Investoinnit vähenevät 0,8 milj. euroa mutta käyttöomaisuuden myynnit eivät toteudu budjetoidun 3 milj. euron suu-ruisena.

 

Rahoitusosa

Ennusteen mukaan kassavarat pienenevät 29,7 milj. euroa, mikä on 2,1 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

Liitteet

6

Käyttötalousosan toteutumisvertailu 30.6.2020

7

Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 30.6.2020

8

Investointiosan toteutumisvertailu 30.6.2020

9

Rahoitusosan toteutumisvertailu 30.6.2020

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Mötesärende i PDF-format